ส่งเรื่องร้องเรียน

   
เขียนที่ :: ***
ชื่อ-สกุล :: ***
ที่อยู่ :: ***
ปัญหาที่ต้องการร้องเรียน :: ***
เหตุผลที่ร้องเรียน :: ***
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน :: ฉบับ ***
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน :: ราย ***
เอกสารอื่นๆ :: ระบุ ::
ลายเซ็นต์ :: ***
เบอร์โทร :: ***
   
 
   
  หมายเหตุ ::: เครื่องหมาย *** ต้องระบุ


Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593