มาตรฐานการปฏิบัติงาน


       


ฝ่ายอำนวยการ

                   
นายสมพร ปิมปา นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์   นางสาววรรณวษา คงสง่ากุล   นายธนาวุธ ไพศาลธารา   นายนรินทร์ เมืองมาหล้า นางสาวธิดารัตน์ ใจซื่่อ
นางสาวกรรณิการ์ อัมพรพนา   นายจิรายุทธ ไพศาลธารา   นางสาวปฐมาวดี เกี้ยวสุนทร   นางจินตนา นาคพัฒน์   นายนรินทร์ เมืองมาหล้า นางสาวณัฐเกศ เสรีสวัสดิ์
นายธนวัฒน์ ปินตาจันทร์   นายชัยณรงค์ ใจวงค์ด้วง   นายอัฐพล ใจศักดิ์   นายวิโรจน์ ทูลแก้ว   นายชัยณรงค์ ใจวงค์ด้วง นางสาวศรีวิไล สาครธำรง
นางจันทร์เจรา กริ่นซ้อน   นางสาวพัชราภรณ์ พฤษาฉิมพลี       นายจักรพันธ์ ดารากาญจนา   นายศิณษณุ เลิศฤดี นายมุโพ ธินะ  
นางผกา ใจยารัตน์   นางสาวพนิดา อัมพรกระสินธุ์     นางวิไล ยืนยงคีรีมาศ   นายอนุวัฒน์ ตันอ้าย นางเดือนฉาย มโนมัย
นางสาวพิชญา ตันวิรัช   นางสาวธิดารัตน์ ใจซื่อ       นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศ   นายเกียรติศักดิ์ มาบุตร  
นางสาวพัชรีวรรณ พรหมศรี   นางสาวพนิดา สายชลอัมพร              
นายมงคล สิริจรูญ   นางสาวสุทธิดา ใฝ่กระจายทรัพย์              
    นางอนงค์ อัมพรพนา              
    นางสาวศรินยา วันทา          
  นางสาวปราณี สายชลพิศาล              
    นางสาวประภัสสร บุญเลื่อน              
    นางสาวศรัญญ์ภัทร วิสิฐชญาศักดิ์