มาตรฐานการปฏิบัติงาน


     
             
นายสมพร ปิมปา   นายนิรันดร์ ภักดีไพร   นางสาวเกศริน นรินคำ   นายธนาวุธ ไพศาลธารา
นางสาวสุรีย์รัตน์ นิลมูล   นางอรพินท์ วงค์เทเวช   นางสาววรรณวษา คงสง่ากุล   นางสาวน้ำผึ้ง สุจารักษ์
นางวิสุตรา สืบแสน   นายจิรายุทธ ไพศาลธารา   นางสาวศิราภรณ์ คงมงคลชัย   นางสาวธัญพิชชา สมบุญ
นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์   นางสาวปวีณา กันถิน       นายเขมณัฐ จูแวน
นายประเสริฐ สานา   นายนรินทร์ เมืองมาหล้า     นายสุเมธ ชื่นเมือง
นางสาวพจมาน ปัญญา   นายกัณฐ์สิทธิ์ โนต๊ะ       นางสาววราภรณ์ สุขหยอม
นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์   นางสาวจันทร์แก้ว เรืองรอน       นายภาณุวัฒน์ คำพร
นางสาวทิพากร หอมขจร   นางสาววีรยา รัตนอุทัยกูล       นายหริภุญไชย จินาติ
นายธนวัฒน์ ปินตาจันทร์   นางสาวสุภารัตน์ บุญทิพย์       นางจันทร์เจรา กริ่นซ้อน
นางสาวปราณี สายชลพิศาล   นางสาวปวีณา ตุ้มปามา       นางวิไล ยืนยงคีรีมาศ
นางสาวนฤมล อมรศักดิ์สวัสดิ์   นางสาวธิดารัตน์ ใจซื่อ       นายจักรพันธ์ ดารากาญจนา
    นางสาวสุทธิดา ใฝ่กระจายทรัพย์       นายศรีภูมิ ยืนยงคีรีมาศ
    นางสาวหยาดพิรุณ สมนึก       นายปวิตร ยืนยงคีรีมาศ
            นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศ
            นางเดือนฉาย มโนมัย
            นางสาวศรีวิไล สาครธำรง
            นายธัญโรจน์ เนินชงโค