มาตรฐานการปฏิบัติงาน


     
             
นายสมพร ปิมปา   นายนิรันดร์ ภักดีไพร   นางสาวเกศริน นรินคำ   นายธนาวุธ ไพศาลธารา
นางวิสุตรา สืบแสน   นางอรพินท์ วงค์เทเวช   นางสาววรรณวษา คงสง่ากุล   นายเขมณัฐ จูแวน
นายประเสริฐ สานา   นายจิรายุทธ ไพศาลธารา   นางสาวศิราภรณ์ คงมงคลชัย   นายสุเมธ ชื่นเมือง
นางสาวพจมาน ปัญญา   นายนรินทร์ เมืองมาหล้า       นางสาววราภรณ์ สุขหยอม
นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์   นายกัณฐ์สิทธิ์ โนต๊ะ     นายภาณุวัฒน์ คำพร
นางสาวทิพากร หอมขจร   นางสาววีรยา รัตนอุทัยกูล       นายหริภุญไชย จินาติ
นายธนวัฒน์ ปินตาจันทร์   นางสาวสุภารัตน์ บุญทิพย์       นางจันทร์เจรา กริ่นซ้อน
นางสาวปราณี สายชลพิศาล   นางสาวปวีณา ตุ้มปามา       นางวิไล ยืนยงคีรีมาศ
    นางสาวธิดารัตน์ ใจซื่อ       นายจักรพันธ์ ดารากาญจนา
    นางสาวสุทธิดา ใฝ่กระจายทรัพย์       นายปวิตร ยืนยงคีรีมาศ
  นางสาวพนิดา อัมพรกระสินธุ์       นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศ
    นางสาวพนิดา สายชลอัมพร       นางเดือนฉาย มโนมัย
    นายเฉลิมชัย นาดี       นายศิณษณุ เลิศฤดี
    นางผกา ใจยารัตน์       นางสาวศรีวิไล สาครธำรง
    นายอนุวัฒน์ ตันอ้าย       นายธัญโรจน์ เนินชงโค