ข้อมูลผู้บริหาร


 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นายสนิท ศรีคำเมา 
 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
เบอร์โทร 0895613550
อีเมล sanitsrikhammao@gmail.com

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นายฐากูร มหาขันตี 
 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
เบอร์โทร 0849487196
อีเมล thakoon2528@gmail.com