ข้อมูลผู้บริหาร


 นายสนิท ศรีคำเมา 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โถวิทยาคม 
 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
เบอร์โทร 0895613550
อีเมล sanitsrikhammao@gmail.com