ข้อมูลผู้บริหาร


 นายสนิท ศรีคำเมา 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โถวิทยาคม 
 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)