ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่โถ

                โรงเรียนบ้านโถ  (เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์)  ตั้งขึ้นเนื่องจาก  นายโต้ง    เลาหาง  ผู้ใหญ่บ้านแม่โถ  ได้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอฮอด  มีความประสงค์จะขอตั้งโรงเรียนขึ้นเพราะมีเด็กอยู่ในหมู่บ้านแม่โถ  3  เผ่า  คือ  เผ่าม้ง  เผ่ากระเหรี่ยง  และจีนฮ่อ  มีเด็กจะเข้าเรียนประมาณ  60  คน  ต่อมาวันที่  9  มกราคม  2514  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสร็จมาเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้ทรงพระราชทานเงินจำนวน  4,000  บาท  (สี่พันบาท)  ให้กับนายตะนุบอ  จอตะเก  ผู้ใหญ่บ้านแม่โถ  เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น

                ดังนั้น  นายถวัลย์    ถาวรสันติ์  นายอำเภอฮอด  ได้ขึ้นมาตรวจสถานที่สำหรับปลูกก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นที่บ้านแม่โถกะเหรี่ยง  ต่อมานายกล้า  ธนาบูรณ์  ศึกษาธิการอำเภอฮอด  จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยสั่งให้นายตะนุบอ  จอตะเก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่โถ  และนายเทศ  หมูคำ  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้านจัดหาอุปกรณ์การก่อสร้าง  เช่น  เสา  20  ต้น  ไม้เครื่องบนบางอย่างขน  หมดทุนทรัพย์  4,000  บาท  (สี่พันบาท)  ดังกล่าว

                ต่อมา  นายกล้า  ธนาบูรณ์  ศึกษาธิการอำเภอฮอด  จึงได้ขอความร่วมมือไปยังครูที่มีฝีมือ  ในการก่อสร้างและภารโรง  โรงเรียนต่าง ๆ   ในอำเภอฮอดให้ขึ้นมาช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  บ้านพักครู    เสาธง  และส้วม  เมื่อวันที่  9 – 24  เมษายน  2514  ตามแบบ  ป.1ล  ขนาด  2  ห้องเรียน  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปลูกสร้างยังไม่เสร็จทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  ได้ให้ทุนมาสมทบอีก  5,000  บาท    (ห้าพันบาท)  จึงนำไปซื้อสังกะสี  210  แผ่น  มามุงหลังคาอาคารเรียน  ต่อมาทางอำเภอฮอดได้ส่ง  นายทูน    สมฤทธิ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ณ  โรงเรียนบ้านแม่โถ  ตั้งแต่วันที่  3  พฤษภาคม  2514

                ต่อมาปี พ.ศ.2523  ได้ย้ายโรงเรียนจากบ้านแม่โถกะเหรียงมาสร้าง ณ บ้านแม่โถ ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน เนื่องจากเดินทางไม่สะดวก และประชากรชนเผ่าม้ง มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปี พ.ศ. 2523-2527 มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 4 คน

                วันที่ 1 ธันวาคม 2527  นายบุรินทร์  เรือนแก้ว  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียน 27 คน ครู 3 คน  เริ่มดำเนินงานตั้งแต่นั้นมาได้พัฒนามาตามลำดับ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2540 ได้ดำเนินการขอเปิดขยายชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วประมาณ 500 คน ในปี พ.ศ.2553 ได้ดำเนินการขอเปิดขยายชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

                การก่อสร้างอาคารเรียน มีดังนี้

อาคารเรียน สปช. 105/29  สร้างในปี พ.ศ. 2539 งบประมาณ 2,200,000.-  บาท
อาคารเรียน สปช. 105/29  สร้างในปี พ.ศ. 2542 งบประมาณ 1,800,000.-  บาท
อาคารเรียน สปช. 105/29 สร้างในปี พ.ศ. 2552 งบประมาณ 3,456,000.-  บาท
อาคารเรียน สปช.พิเศษ 3 ชั้น สร้างในปี พ.ศ. 2553 งบประมาณ 1,800,000.-  บาท
อาคารเรียน สปช.พิเศษ  สร้างในปี พ.ศ.2554 งบประมาณ 600,000.-  บาท
อาคารเรียน สปช. 105/29  สร้างในปี พ.ศ. 2553  

                วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554  ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนในสาย ศิลป์-คอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งโรงเรียนแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยมี นายบุรินทร์  เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน

                วันที่ 30 ธันวาคม 2554  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น โรงเรียนแม่โถวิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

                ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2555  นายสุดสาคร  จันทะล่าม ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านมูเซอ อำเภออมก๋อย ได้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

1.  นายทูน สมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   2514 - 2516   
2.  นายปิ่นคำ  สิริโม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   2517 - 2518
3.  นายอินถา  วิริยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   2519 - 2520
4.  นายประวิทย์  อุทัยทัศน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   2520 - 2521
5.  นายแสวง  ด้วงทรง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   2522 - 2523
6.  นายทรงชัย  ราชวงค์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 2526 - 2526
7.  นายบุรินทร์  เรือนแก้ว       ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่      2527 - 2539
8.  นายบุรินทร์  เรือนแก้ว       ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    2540  - 2555
9.  นายสุดสาคร  จันทะล่าม   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    2555  - ปัจจุบัน

คำขวัญของโรงเรียน
                สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์
                บริหารจัดการดี  มีความรู้ คู่เทคโนโลยี  รักษาประเพณีและวัฒนธรรม

พันธกิจ
               1. การพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา
               2. การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
                ยิ้มใส  ไหว้สวย

Copyright © 2015 Maetho Wittayakom School. All rights reserved.
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร และ แฟกส์. 052 000 593