แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

 


โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5

 

ข้อมูลพื้นฐาน
 O1. โครงสร้างองค์กร
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
 O3. อำนาจหน้าที่
 O4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การประชาสัมพันธ์
 O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8. Q&A
  O9. Social Network
  O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการดำเนินงาน
  O11. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  O12. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายภาคเรียน
  O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  O14. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการงาน
  O15. มาตรฐานการให้บริการ
  O16. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
  O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
  O18. E-Service
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
  O26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
  O27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  O31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันการทุจริตการปฏิบัติงาน
            O36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
มาตรการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
           O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
           O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
           O41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
  O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม website counter ครั้ง